Ochrana súkromia

Základné informácie

Správca osobných údajov

Naša spoločnosť Intranet s.r.o., Čapajevova 8, Košice 04011, IČO: 46489827, DIČ: 2820015418, IČ DPH: SK2820015418 bude spravovať vaše osobné údaje v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Aké osobné údaje spracovávame

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete pri objednávaní tovaru a podobne.

Predovšetkým sú to údaje nevyhnutné na vybavenie vašej objednávky alebo reklamácie, ale tiež na zaslanie newslettera, vedenie vernostného programu, zverejnenie referencie a pod.

Cookies

Automaticky spracovávame cookies.
Cookie je krátky textový súbor, ktorý do prehliadača odosiela navštívené webové stránky. Umožňuje im zapamätať si informácie o jednotlivých návštevách na stránke, aký jazyk je preferovaný ako aj iné nastavenia. Je to veľmi užitočné, pretože pri opakovanej návšteve stránky je prehliadanie ľahšie a efektívnejšie,

Mobilné telefóny a mobilné aplikácie

Pri prehliadaní našich stránok z telefónu, tabletu alebo podobného zariadenia je naša stránka optimalizovaná. Vaše osobné údaje sú spracovávané podobne ako pri prehliadaní z počítača.

Účel pre ktorý sa zhromažďujú a spracúvajú vaše osobné údaje

Prečo a kedy spracúvame vaše osobné údaje:

 • Pri nákupe tovarov, aby sme mohli vybaviť a doručiť vašu objednávku k vašej spokojnosti. Pre prípad problémov s doručením alebo iných prekážok môžeme s vami komunikovať a situáciu vyriešiť.
 • Pri poskytovaní služieb, pri komunikácii s vami a riešení dotazov a problémov je nevyhnutné s vami komunikovať, a preto na základe poskytnutých údajov vám vieme pomôcť. Je možné, že nastanú aj prípady, kedy bude nutné vaše údaje odovzdať aj tretím subjektom – dopravca, servis a pod.
 • Pri vašej registrácii, ak nám zadáte vaše osobné údaje, môžeme s vami komunikovať a informovať vás o stave vašej objednávky.
 • Pri našej marketingovej činnosti:
  • Oznámenie o novinkách, akciách, súťažiach a podobných aktivitách vám zašleme na základe vášho súhlasu. pokiaľ o tieto informácie stratíte záujem, jednoducho sa z ich odberu odhlásite.
 • Pri hodnotení dodaného tovaru a poskytnutých služieb. Na základe vášho nákupu vás môžeme požiadať o ohodnotenie našej práce a tovaru, ktorý ste si zakúpili.
 • Pri uplatnení vašich a našich vzájomných práv a oprávnených nárokov súvisiacich napríklad s vykonaním kontroly štátneho orgánu, prípadne na vymoženie neuhradenej pohľadávky a z ďalších závažných dôvodov.

Na základe čoho spracúvame vaše osobné údaje

Aby sme mohli uzavrieť a plniť zmluvy

Podstatnú časť vašich osobných údajov potrebujeme k tomu, aby sme mohli uzavrieť kúpnu zmluvu na tovar, o ktorý máte záujem. Po uzavretí zmluvy použijeme vaše osobné údaje na to, aby sme vám tovar mohli doručiť. To je právny dôvod, ktorý nám umožňuje spokojnosti vybaviť vašu objednávku.

Poskytovanie vašich osobných údajov tretím subjektom

Vaše údaje poskytneme tretím subjektom v týchto odôvodnených prípadoch:

 • Pri doručení tovaru: aby sme vám mohli vybraný tovar doručiť vami zvoleným dopravcom je nutné odovzdať mu vaše osobné údaje, na základe ktorých vám bude schopný priamo tovar doručiť. Dopravcovi poskytneme iba údaje, ktoré vyplníte vo vašej objednávke. Ide predovšetkým o tieto údaje: vaše meno a priezvisko, doručovaciu adresu, tel. číslo, na ktorom vás môže dopravca kontaktovať a pokiaľ nebol tovar uhradený vopred, tak aj sumu, ktorú treba dopravcovi pri prevzatí tovaru uhradiť. Dopravca môže vaše osobné údaje použiť len na účel doručenia tovaru a potom je povinný ich bezodkladne zmazať.
 • Pri doručení tovaru, ktorý nie je na sklade u nás: môže sa stať, že niektoré druhy tovaru sa nachádzajú na sklade nášho zmluvného partnera. Aby bol objednaný tovar čo najskôr u vás, musíme na dokončenie objednávky odovzdať vaše osobné údaje nášmu zmluvnému partnerovi, ktorý objednávku vybaví. Zmluvnému partnerovi poskytneme predovšetkým tieto údaje: vaše meno a priezvisko, doručovaciu adresu, tel. číslo, na ktorom vás môže dopravca kontaktovať a pokiaľ nebol tovar uhradený vopred, tak aj sumu, ktorú treba pri prevzatí tovaru uhradiť. Zmluvný partner poskytnuté vaše osobné údaje odovzdá dopravcovi, aby mohol byť tovar doručený priamo k vám. Oba tretie subjekty použijú vaše osobné údaje výlučne za účelom vybavenia a doručenia objednávky a následne ich bezodkladne zmažú.
 • Pri platbe platobnou kartou: nie sme vaša banka, a preto nemáme údaje o vašich platobných kartách. Vašimi údajmi disponuje výlučne vaša banka a zabezpečená platobná brána.

Doba spracovávania vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje budeme spracovávať po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami.

V prípade spracovávania osobných údajov, ku ktorému bol udelený súhlas, budú Vaše osobné všeobecne spracovávané po dobu 7 rokov, alebo do odvolania takého súhlasu.

Osobné údaje, ktoré súvisia s plnením našich povinností jednak zo zmluvy medzi nami alebo súvisia z povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov (daňové predpisy) musia byť spracúvané bez ohľadu na Vami udelený súhlas po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi či v súlade s nimi (napr. u daňových dokladov je to najmenej 10 rokov).

Údaje z vášho užívateľského účtu spracovávame po dobu využívania našich služieb a ďalej zvyčajne 5 rokov po ich zrušení.

Ako chránime vaše osobné údaje

Naše technické zabezpečenie nedovoľuje prístup k vašim osobným údajom.

Zabezpečenie hesiel

Zabezpečenie hesiel je vykonávané naším internetovým partnerom.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

Možnosť odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, vykonať opravu alebo doplniť vaše osobné údaje, právo uzniesť námietku, požiadať o obmedzenie spracovania, podať sťažnosť proti spracovávaniu vašich osobných údajov ale tiež právo na prístup k ním a právo byť informovaný o akýchkoľvek porušeniach ich zabezpečenia. To všetko sú práva, ktoré vám poskytneme.

Doplnenie a upravenie vašich údajov

Vaše osobné údaje spravujete predovšetkým prostredníctvom vášho užívateľského účtu (Môj účet). Môžete tu mazať, resp. meniť základné informácie o vašej osobe a meniť nastavenia ohľadom zasielania obchodných oznámení a pod.

Výmaz

V prípade záujmu nás môžete požiadať o vymazanie údajov o vás. Vymazanie údajov sa však nebude týkať údajov na dokumentoch, ktoré je nutné uchovávať v zmysle zákona (napr. faktúry, dobropisy a pod.). Pokiaľ vaše údaje budeme potrebovať na uplatnenie našich práv voči vám, môže byť vaša žiadosť odmietnutá (napr. neuhradená pohľadávka, prebiehajúce reklamačné konanie).

Údaje o platobných kartách nie sú ukladané u nás, ale u platobnej brány. V prípade, ak chcete tieto údaje vymazať, musíte kontaktovať platobnú bránu, prostredníctvom ktorej ste platbu vykonávali.

Právo na výmaz vašich osobných údajov máte v týchto prípadoch:

 1. Zánik účelu, na ktoré boli spracúvané
 2. Odvolanie súhlasu na spracovanie údajov a neexistencia dôvodu ich uchovania
 3. Vznesenie námietky proti ich spracovaniu s preukázaním, že váš záujem spĺňa všetky predpoklady na vykonanie takéhoto výmazu
 4. Osobné údaje sú spracované nezákonne
 5. Povinnosť vymazania ustanovuje osobitný právny predpis
 6. Osobné údaje sa týkajú maloletých osôb

V tomto prípade nás kontaktujte prostredníctvom našej mailovej adresy.

Vznesenie námietky

Pokiaľ máte konkrétne dôvody, prečo nesúhlasíte so spracovaním vašich osobných údajov môžte podať námietku.

Námietku podajte prostredníctvom našej mailovej adresy.

Podanie sťažnosti

Pokiaľ ste presvedčení o tom, že spracovávaním vašich osobných údajov sa dopúšťame protiprávneho konania, môžete podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov. Sme ale presvedčení, že vzájomnou korektnou komunikáciou vyriešime problém, ktorý vás v tomto smere trápi. V prípade potreby riešiť ochranu osobných údajov nás kontaktujte na telefónnych číslach a mailovej adrese uvedených v kontaktoch.

Tieto Podmienky ochrany osobných údajov vrátane ich súčastí sú platné a účinné od 7. 7. 2020, pričom sú k dispozícii elektronicky na www.puzzlemania.sk.